Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

 

1. Pályázati cél

Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső piacának egészére nézve. Drasztikusan emelkedtek az energiaárak, ami az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások versenyképességét és az ott dolgozó magyar munkavállalók munkahelyeit egyaránt veszélyezteti. A támogatási program (a továbbiakban: Program) célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

2. Támogatható tevékenységek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft.

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás. A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)! A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele.

3. Támogatást igénylők köre

A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező kis és középvállalkozások (250 fő alatti vállalkozások) vehetik igénybe, kizárólag Magyarország területén bejelentett fogyasztási helyeken regisztrált fogyasztáshoz kapcsolódóan.

A. Energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerinti, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kkv-nak minősül a regisztráció benyújtásának időpontjában. (Összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, illetve egyéb feltételek)
 • fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik. (A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ7 kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 közötti.
 • https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_struktura.pdf
 • számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 3 százalékát a vállalkozás pénzügyi beszámolója/bevallása vagy a legfrissebb éves beszámolója/bevallása alapján. A figyelembe vehető energiatermékek listája a Tanács 2003. október 27.-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 2. cikk (1) bekezdés alapján a Kombinált Nómenklatúrában érhető el.
 • 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 • vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
 • vállalja energiaköltség csökkentő beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig,
 • megfelel az Áht.-ben rögzített költségvetési támogatások nyújtására vonatkozó speciális szabályoknak, különösen:
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
  • átlátható szervezetnek minősül,
   és
 • jogi személyiségű vállalkozások és jogi személyiség nélküli vállalkozások közül a 113,114, 116, 117, 228, 231, 232 GFO kódok valamelyikével rendelkezik.

 

B. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

 • A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
 • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
 • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

4. A támogatás mértéke, összege

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A. A támogatás alapja: a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz és villamosenergia havi nettó (mértékegységre számított) átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztásokkal. A konkrét támogatás a támogatás alapjának 50 százaléka, válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 euro (de minimis 200.000 euro).

Példa (fiktív számokkal):

 • október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 200 Ft/m3.
 • október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 700 Ft/m3.
 • Havi nettó átlagárak növekménye: 500 Ft.
 • október havi fogyasztás: 1.000 m3.
 • A támogatás alapja: 1.000 m3 x 500 Ft = 500.000 Ft.
 • A támogatási összeg a példa alapján (a támogatás alapjának 50%-a): 250.000 Ft.

 

B. A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a (önerő kiegészítésként) – maximum 500.000 euro (de minimis max 200.000 euro).

5. Benyújtási folyamata:

Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. között

Pályázat benyújtása: a regisztráció után, legkésőbb 2022. december 15.

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu