Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére – GINOP-4.1.5-22

 

1. Pályázati cél

Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 160 db.

2. Támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:

 • Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése. Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását biztosítani kell.
 • Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:

 • Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Fűtési rendszer korszerűsítése esetén egyedi fogyasztásmérőket kell felszerelni az olyan egymástól elkülönült használatú egységekből álló, illetve az olyan több célra használt épületben (pl.: egy épületben a lakhatás mellett elkülönülten gazdasági tevékenység is zajlik), amelyben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról, vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni.

a. A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Egyebek mellett VRV és VRF típusú fűtési rendszerek telepítése is elszámolható.

b. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni azzal, hogy a fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer csőhálózatának korszerűsítése opcionális

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 • Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (Önállóan nem támogatható tevékenységek)

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén)

Nem támogatható tevékenységek különösen:

 • Új építmény létrehozása;
 • Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója nem azonos). Továbbá nem minősül kapacitásbővítésnek, ha az egy olyan ingatlan fejlesztése, amely az adott megvalósítási helyszínen lévő megújuló energiát hasznosító rendszerrel ellátott épülettől már a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönült energetikai rendszeren van.
 • Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító  fejlesztései, felújításai.

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul meg és a projektmegvalósítás befejezésétől számított három évig tart.

4. Támogatást igénylők köre

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Támogatásban nem részesíthető különösen:

 • amely cég a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP_PLUSZ-1.3.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában. A megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése támogatható.
 • amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelepen elhelyezködő épület/épületcsoport fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban. A megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése támogatható
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul

5. A támogatás mértéke, összege

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható maximális összköltsége 600 millió Ft lehet.

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 75 000 000 Ft, maximum 500 000 000 Ft.

A támogatási intenzitás 90%.

Az előleg mértéke 100% lehet.

Eredményesség mérés információi: Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Benyújtási időszak: 2022. május 11-től. A pályázatok benyújtása folyamatos, de a sikeres pályázás érdekében mielőbb beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu