Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1.-20

1. Pályázati cél

Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával és ebből fakadóan magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni, ugyanakkor az ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A korszerűtlen, elavult termelési technológiák kiterjedt alkalmazásából eredően alacsony jövedelmezőséggel és termelékenységgel egyaránt jellemezhető állattartó ágazatok versenyképessége beruházási támogatásokkal javítható. A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.

2. Támogatható tevékenységek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 260 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500-600 db. 

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása pontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívásban meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése
 • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló);
 • Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az alábbiak szerint
  1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:
   – Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
   – Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése.
  2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
   Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
  3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
   – Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda)
   – A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter),
   – Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:
   – Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
   (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
   – A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter).
  5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
   – Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős beruházás esetén) trágyatároló) építése;
 • Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek a Felhívásban foglalt korlátozás figyelembevételével:
  – a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
  – a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).

 

Nem támogatható tevékenységek 

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (A 3. célterület esetében önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése támogatott.).
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A fenntartási kötelezettség 5 év.

4. Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kollektív beruházás keretében

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Nem részesülhet támogatásban, aki a jelen – VP2-4.1.1.-20 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban ugyanazon megvalósítási hely kapcsán. (Eltérő szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban ugyanazon támogatást igénylő.).

5. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Az előleg mértéke 50% lehet.

Benyújtási időszak: 2022. február 28 – március 31.

A pályázatok benyújtása folyamatos, de a sikeres pályázás érdekében mielőbb beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu