VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

1. Pályázati cél

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.

Kedvező termőhelyi és klimatikus adottságainknak, földrajzi elhelyezkedésünknek, illetve a szakemberek tudásának köszönhetően a hazai gabona,- és más szántóföldi növények termelése biztosítja a folyamatos hazai ellátást, emellett az ágazat jelentős exportkapacitással is rendelkezik. A klímaváltozásnak a terméseredményekre és minőségre kiható fokozódó globális hatásai, a világpiaci áringadozás, és az energia-függőség napjainkra stratégiai kérdéssé tették a megfelelő színvonalú termelési rendszerek, illetve tárolási technológiák alkalmazását, amelyek nélkül hosszútávon a biztonságos élelmiszerellátás is veszélybe kerülhet. Az új kihívásoknak akkor tud megfelelni az ágazat, ha a legkorszerűbb technológiai berendezésekkel felszerelt üzemek állnak rendelkezésre.

2. Támogatható tevékenységek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-150 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:

a. Terményszárítók létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).

b. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.

c. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Projekt előkészítés

  • Mérnőki feladatok

  • Projektmenedzsment

  • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;

b. terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;

c. termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;

d. telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése;

e. telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;

f. üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák – a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozással.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) és b) pontjában szereplő (Terménytisztítók és terményszárítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a. terménytároló létesítése

b. előtároló létesítése

Nem támogatható tevékenységek

  • erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése;

  • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

 
3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak (5 év) alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

 

4. Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

  • a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

  • b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kollektív beruházás keretében

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 

5. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft maximum 1 Mrd Ft..

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Az előleg mértéke 50% lehet.

 

Benyújtási időszak: 2021. augusztus 2-től

A sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási kezdőnapon beadni a pályázatot!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu