GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása

1. Pályázati cél

A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

A koronavírus-járvány a társadalom és a gazdaság valamennyi szereplőjét rendkívüli kihívások elé állítja, amelyek leghangsúlyosabban az egészségügy és az ehhez szorosan kapcsolódó egészségipar területén jelentkeznek. Az egészségipar eltérő a többi iparágtól, mivel az egészségügyet támogatja, amely viszont az emberek testi és lelki egészséghez való alapjogát szolgálja, így az államnak is speciálisan kell viszonyulnia ehhez az iparághoz, őrködnie kell az ellátásbiztonság felett.

 

2. Támogatható tevékenységek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,12 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-300 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

  • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).

  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft).

  • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft).

A Felhívás keretében kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott vállalkozások számára, az előminősítés keretében bemutatott fejlesztési elképzeléseikben foglalt tevékenységek megvalósítására kerülhet sor.

 

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projekt megvalósítása esetén a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az alábbiak szerint alakul:

  • a projekt megkezdése nem lehet korábbi, mint 2021. január 4.,
  • a projekt fizikai befejezésére legfeljebb az Irányító Hatóság vezetője által meghozott támogatási döntés napjától számított hat hónap áll rendelkezésre, de a legkésőbbi fizikai befejezési határidő 2022. június 30., a két időpont közül a korábbi az irányadó.

A felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása esetén a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.
A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul meg és a projektmegvalósítás befejezésétől számított három évig tart.

 

4. Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább két teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek.
Felhívjuk figyelmét, hogy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a 4.1. a) és b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

5. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a.

A támogatás maximális mértéke:

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a.

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték.

Képzési támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, amely középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető, de nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

1. A koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termékek előállítására irányuló projektre vonatkozó eredményességmérés: Az összköltség maximum 80%-át kitevő visszatérítendő támogatás (VT) az előírt fizikai befejezési határidőre történő megvalósítása esetén – a projekt megvalósítási időszakát követően visszamért eredményességi szempontok teljesülése szerint – átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Eredményességmérésre egy alkalommal, a záró elszámolás elfogadását követően kerül sor

2. A felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projektre vonatkozó eredményességmérés: A visszatérítendő támogatás (VT) a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért -eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Az eredményesség-mérés mutatói:

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez nyújthatók be 2021. március 18-tól 2021. március 31-ig. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021.04.15. 9:00-tól 2021.04.29. 12:00-ig lehetséges.

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírás kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu