GINOP PLUSZ-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

1. Pályázati cél

A felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.

Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

A felhívás támogatja továbbá a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek közötti hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését, új tudományos eredmények létrehozatala céljából.

2. A tervezett projektekkel szembeni elvárások

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A Felhívás keretében két részcél kerül meghatározásra:

1. Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

2. Együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 136,67 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 130-270 db.

3. Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

 

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

 • Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés

 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás

 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel.

 

4. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul meg és a projektmegvalósítás befejezésétől számított három-öt évig tart.

5. Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a. profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:

 • amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;

 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

 

b. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

c. Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

 

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

– csak vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet;

– a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai;

– konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

 

Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén:

– kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására,

– konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet;

– konzorciumi tag bármely szervezet lehet;

– a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a megvalósítás időszaka alatt;

– a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

A támogatási kérelmek a NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével kell, hogy rendelkezzenek. Ennek hiányában a támogatási kérelem nem nyújtható be.

 

6. A támogatás mértéke, összege

 • Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint;

 • Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

 

Elnyerhető maximális támogatási intenzitás:

Az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50% lehet.

 

7. Az elszámolható költségek köre

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), projekt szinten minimum 30-50%

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Anyagköltségek

 • Beruházási költségek

 • Eszközbeszerzés költségei/p>

 • Szoftverek beszerzése

 • Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

 • Előkészítési költségek

 • Projektmenedzsment díj

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Benyújtási időszak: 2021. július 26-tól folyamatosan.

A pályázatok benyújtása folyamatos, de a sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási kezdőnapon beadni a pályázatokat!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Krisztián
telefon: 06 (20) 954 15 45
e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu
www.palyazatakademia.hu