A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
GINOP Plusz-1.2.3-21

1. Pályázati cél

A jelen felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is. A célzott intézkedéssel a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepe kerül megerősítésre.

Benyújtási időszak és pályázati keret

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft.

Benyújtási időszakok:

  1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. 08:00 – 2022. január 26. 12:00 – Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld (80 mrd Ft keret)
  2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. 08:00 – 2022. február 3. 12:00 – Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest (20 mrd Ft keret)

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-2500 db.

2. Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

e) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

3. Megvalósítási és fenntartási idő

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul meg és a projektmegvalósítás befejezésétől számított három évig tart.

4. Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

I. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,

III. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

IV. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,

V. amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

5. A támogatás mértéke, összege

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre.

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 200 000 000 Ft. Az előleg mértéke 100% lehet.

A támogatási intenzitások:

Eredményesség mérés információi: Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Az elszámolásokban elfogadott VT VNT-vé való átfordulásának mértéke egyenlő a fenti táblázat alapján elért százalékponttal.

 

6. Az elszámolható költségek köre

  • Új eszközök, gépek beszerzése – technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka)
  • Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
  • infrastrukturális beruházások költsége
  • Szoftverek beszerzése
  • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
  • Képzéshez kapcsolódó költségek
  • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

A nagy érdeklődés miatt javasoljuk a pályázat benyújtását a releváns kezdőnapon!

A pontozási feltételek alapos áttekintése és vállalások tétele kiemelten fontos!!!

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat!

www.palyazatakademia.hu